Praca nota informacyjna

NOTA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Dynamica Sp. z o.o) z siedzibą w Jawornik 525,zarejestrowana w Sądzie Kraków Śródmieście , KRS 0000288887 dalej: („my” lub „Firma”). Nasze pozostałe dane kontaktowe to: tel. 122734400, e-mail: salon@dynamica.pl.

Kategorie danych osobowych

W procesie rekrutacji Firma może żądać od Państwa następujących danych: imię(imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), informacja o wykształceniu, informacja o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Wszelkie inne informacje przekazują nam Państwo dobrowolnie, z własnej inicjatywy. Ich zakres zależy więc od Państwa.

Źródło danych

Państwa dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, w tym za pośrednictwem internetowych serwisów rekrutacyjnych.

Niekiedy możemy otrzymać je za pośrednictwem firm rekrutacyjnych, firm headhunterskich lub od polecających Państwa osób.

W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są nam potrzebne w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji oraz ewentualnie podjęcia działań związanych z zawarciem umowy.

Jeśli wyrażą Państwo dodatkową zgodę, wówczas będziemy przetwarzać dane na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z podstawami dopasowanymi do celu przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

 • na podstawie Państwa zgody, w zakresie danych, jakie nam Państwo podadzą w dokumentach aplikacyjnych;
 • na podstawie przepisów prawa, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do zawarcia umowy o pracę (na podstawie art. 22kodeksu pracy) oraz będzie niezbędne do wykonania innych ciążących na nas obowiązków prawnych,
 • na podstawie naszego uzasadnionego interesu w postaci dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami.

Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji lub realizacji obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

 • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli uczestniczyć w procesie rekrutacji,
 • podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor), np. rekruterzy, internetowe serwisy rekrutacyjne, firmy doradcze, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi pocztowe,
 • sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji, do której się Państwo zgłosili, nie dłużej jednak niż 1 rok od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.

W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych nie dotyczących żadnej konkretnej rekrutacji (przyszłe rekrutacje) będziemy przetwarzać Państwa dane do chwili cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.

W przypadku zawarcia umowy o pracę lub umowy współpracy dane przekazane w ramach rekrutacji staną się częścią Państwa akt osobowych i będą przechowywane przez ustawowy okres archiwizacji tych dokumentów.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych,
 • do ich sprostowania,
 • usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód.

Powyżej wskazane uprawnienia mogą Państwo wykonać zwracając się pisemnie na nasz adres: Firma , ul. Dynamica Sp. z o.o Jawornik 525, 32-400 Myślenice lub mailowo na daneosobowe@dynamica.pl.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?

Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne (imię lub imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, informacja o wykształceniu, informacja o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia), ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych osobowych (i tym samym wyrażenie zgody na ich przetwarzanie)jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji – nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych…

 

Przykładamy wielką wagę do ochrony Państwa danych osobowych.

Z tych m.in. względów wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących Państwa danych osobowych na adres e-mail jakub.rzeznicki@binf.pl